Home

Kansrijk eigen baas is het kort

Stichting Kansrijk Eigen Baas (KEB) heeft als doel startende ondernemers te begeleiden bij de start van hun onderneming.

Het in 2003 gestarte project wordt o.a. gefinancierd door de Europese Unie, Rabobank en Provincies Gelderland en Overijssel. Het Nederlands Instituut voor Kennisintensief OndernemerSchap (NIKOS), een wetenschappelijk instituut van de Universiteit Twente draagt zorg voor de invulling van het project.

Het project is onderverdeeld in twee trajecten. Traject 1 is een part time traject bedoeld voor ondernemers die op voorhand een concreet idee hebben. Traject 1 heeft een looptijd van 1 jaar, instroom mogelijk tot 6 nov 2007. Traject 2 betreft een semi-fulltime groepstraject van 3 maanden gevolgd door een part time project van nog eens 2 maanden.

De ondernemers van beide trajecten worden ondersteund door een zeer intensief programma van trainingen en lezingen, coaching en ontsluiting van netwerken. Daarnaast krijgen de traject 2 deelnemers beschikking over kantoorruimte (bedrijfsverzamelgebouw te Rijssen) en zit er een enorme meerwaarde in het groepsproces.


Achtergrond

Op initiatief van de Rabobanken in Oost-Gelderland en in nauwe samenwerking met de Universiteit Twente is in de loop van 2002 de Stichting Kansrijk Eigen Baas opgericht. Daarbij werd gebruik gemaakt van de Subsidieregeling Europese programma's Gelderland. Doelstelling was het verbeteren van het economisch klimaat in Oost-Gelderland door middel van het stimuleren van ondernemerschap, want de regio Achterhoek kent problemen op sociaal-economisch terrein als gevolg van het wegzakken van de agrarische bedrijvigheid en achterblijvende economische groeicijfers in de laatste jaren. Zaken die de productiestructuur in de regio aantasten. Het regionaal sociaal-economisch beleid is derhalve met name gericht op het versterken van deze structuur. Uit eerder onderzoek (Boekema, KU-Nijmegen) is gebleken dat de volgende vier gebieden in Oost-Gelderland het meest kansrijk lijken te zijn:

  1. agrarische vernieuwing,
  2. recreatie en toerisme,
  3. ICT en innovatie en
  4. zorg

Uit nader onderzoek (Kok, 2002) is gebleken dat dit weliswaar voor de regio als geheel opgaat, maar dat in lokale delen van Oost-Gelderland soms ook andere mogelijkheden bestaan, bijvoorbeeld in de metaalsector en de logistieke sector. Tevens is in deze studie gebleken dat relatief veel mogelijke ondernemers de stap naar ondernemerschap niet (kunnen) zetten. In het algemeen is bekend dat onzekerheid over de kans op succes, gebrek aan kennis, geld of netwerken en ervaring met ondernemen daaraan vaak ten grondslag ligt. Uit onderzoek en langjarige ervaring met het stimuleren van ondernemerschap in Twente stelt Groen van de Universiteit Twente (2002) dat intensief stimuleren van ondernemerschap op microniveau, direct gericht op de ondernemer, in combinatie met het activeren van een netwerk op regionaal niveau, een succesvolle benadering lijkt te zijn om dergelijke barrières voor ondernemerschap te kunnen slechten.

De twee trajecten binnen het project

Het project bestaat uit twee hoofdtrajecten. Namelijk traject 1, bestemd voor deelnemers die al een concreet bedrijfsidee hebben en in de startblokken staan om hiermee aan de slag te gaan, respectievelijk traject 2 voor deelnemers met ondernemerschapsambitie maar zonder een uitgekristalliseerd bedrijfsidee. De selectie voor traject 1 gebeurt individueel en doorlopend en duurt 1 jaar. De potentiële deelnemers aan traject 2 werken gedurende 3 maanden in groepsverband aan een individuele bedrijfsidee en gaan tegelijkertijd door het selectieproces.

Voor beide trajecten geldt dat er ten behoeve van de deelnemers een breed scala van ondersteuning wordt aangeboden. Die kan bijvoorbeeld bestaan uit het ter beschikking stellen van bedrijfsruimte (met meubilair, computers en secretariële hulp!). De deelnemers worden zorgvuldig gecoacht en zij kunnen profiteren van een netwerk van ervaren ondernemers. Daarnaast worden er een groot aantal trainingen aangeboden die ingaan op de verscheidene ondernemerschapsaspecten. Allemaal voorwaarden om ervoor te zorgen dat het nieuwe bedrijf een grote overlevingskans heeft.

TRAJECT 1

In dit traject worden ondernemers met een bedrijfsconcept getraind, begeleid en met faciliteiten en financiële middelen ondersteund op weg naar een succesvol bedrijf. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van netwerken die coaches en mentoren meenemen, zowel vanuit de Rabobank als vanuit de Universiteit Twente en de gevestigde ondernemers. Omdat de starters ook elkaar regelmatig tegenkomen (bedrijfsverzamelgebouwen of tijdens bijeenkomsten en trainingen) ontstaat een startersnetwerk waarin de kruisbestuiving voor alle partijen voordeel oplevert.

Doelgroep van Traject 1

De doelgroep van traject 1 bestaat uit mensen uit de voor het project betreffende regio die een eigen bedrijf willen starten in de betreffende regio. Deze doelgroep is in een aantal verschillende groepen onder te verdelen:

a)

Ondernemende personen met een goed onderbouwd bedrijfsconcept met plannen om een eigen bedrijf te gaan starten;

b)

Ondernemende personen uit het bedrijfsleven, die met een goed onderbouwd bedrijfsconcept een eigen bedrijf willen gaan starten;

c)

Ondernemende personen uit het bedrijfsleven, die werkeloos zijn of dreigen te worden (o.a. stoppende agrariërs of door reorganisaties) en die (daarom) met een goed onderbouwd bedrijfsconcept een eigen bedrijf willen gaan starten.

d)

Afgestudeerden van de opleidingsinstituten (Universiteit, Hogeschool, ROC) met een goed onderbouwd bedrijfsconcept, die een eigen bedrijf willen gaan starten;

TRAJECT 2

Het innovatieve traject 2 steekt iets anders in elkaar. Bij dit traject is het de bedoeling om bijvoorbeeld herintreders, maar ook zij die een werkloosheidsuitkering hebben of arbeidsongeschikt zijn verklaard ondernemer te laten worden. Het is een traject voor personen die overwegen een nieuwe toekomst te realiseren via een splinternieuw eigen bedrijf, maar wellicht geen bedrijfsidee hebben. Dat kan heel goed iemand zijn die vanuit een W.A.O.-situatie economisch weer actief wil worden. Dit traject biedt deelnemers een intensief trainings- en coachingprogramma, waarin zij leren hun capaciteiten (opleiding en werkervaring) in te zetten en verder te ontwikkelen. Ook bij dit traject is de selectie streng. Zo moet een ‘kansrijke traject 2’ kandidaat een goed opleidingsniveau hebben. Daarnaast moet hij of zij op een ruime werkervaring kunnen bogen en/of ondernemende eigenschappen beschikken. Deelnemers kunnen daarbij gebruik maken van een bedrijfsverzamelgebouw (te Rijssen).

Doelgroep van traject 2

Traject 2 geldt voor mensen uit de voor het project betreffende regio die overwegen ondernemer te worden maar nog geen uitgekristalliseerd idee hebben. Deze doelgroep is in een aantal verschillende groepen te verdelen:

a)

Ondernemende personen met ambitie om ondernemer te worden;

b)

Ondernemende personen uit het bedrijfsleven, die werkeloos zijn of dreigen te worden (o.a. stoppende agrariërs of door reorganisaties) en die (daarom) aan een nieuw bedrijfsconcept willen gaan werken.

c)

Afgestudeerden van de opleidingsinstituten (Universiteit, Hogeschool, ROC) die in groepsverband een eigen bedrijf willen gaan starten;

Wat wij bieden

  • Een stimulerende omgeving met 60 andere startende ondernemers
  • Trainingen (bv Strategie, Marketing, Financieel management, Organisatiekunde, Acquisitievaardigheden, etc.)
  • Individuele coaching
  • Netwerk, Niet alleen vanuit de Universiteit en Rabobank maar ook vanuit huidige en voorgaande deelnemers
  • Gelegenheid tot het voorleggen van het ondernemingsplan aan een panel van experts (oud-ondernemers, bank en universiteit)
  • Kantoorruimte, facilliteiten zoals telefoon, netwerk en secretariële ondersteuning. 

U onderneemt, wij ondersteunen!